SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sprawy ieżące 2014 Sprawy bieżące 2015 r.
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest-  
WZU Grudziądz Historia i dorobek
Szlachetna Paczka - zostań Darczyńcą http://www.szlachetnapaczka.pl/
ZZSO facebook Strona zwiayek zawodowzy Sektora obronnego
WZU Grudziądz akcje pracownikków
Apelujemy do Państwa by jeszcze raz wykazać się zbiorową mądrością i odpowiedzialnością by nie zmarnotrawić wniesionego trudu w dorobek i na rzecz rozwoju Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Zwracamy się do wszystkich, którzy otrzymali odcinki zbiorowe akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu o przekazanie PEŁNOMOCNICTWA  w celu realizacji praw wynikających z posiadanych akcji dla zachowania zatrudnienia w WZU, form i sposobu wynagradzania oraz szeroko pojętych praw nabytych byłych i obecnych pracowników. Ponadto w przypadku zaistnienia w okresie objętym pełnomocnictwem zagrożenia interesów wynikających z przedstawionego zakresu upoważnienia lub planowanego zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wszelkich działań mogących wywoływać negatywne skutki dla udzielającego pełnomocnictwo lub pracowników do podjęcia działań zapobiegawczych u właściciela do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia włącznie. Pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania ponad 5% udziałów dają możliwości ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz pracowników, gdyż zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) - akcjonariusz posiadający pięć procent kapitału zakładowego może żądać zwołania walnego zgromadzenia spółki, kierując stosowny wniosek na ręce Zarządu. Żądanie akcjonariusza zarząd spółki powinien spełnić, zwołując walne zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania. Przepis par. 3 art. 400 k.s.h. przyznaje akcjonariuszowi mniejszościowemu prawo żądania sądowego upoważnienia do zwołania walnego zgromadzenia w sytuacji, gdy zarząd spółki nie dopełni swojego obowiązku i walnego zgromadzenia nie zwoła. Jeśli zatem zarząd zignoruje wniosek uprawnionego akcjonariusza, narusza w sposób oczywisty przepisy ustawy. Sąd powinien więc niezwłocznie umożliwić akcjonariuszowi mniejszościowemu realizację jego praw. Dotychczas udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni, dlatego jeszcze raz prosimy o działanie w ochronie interesów nas wszystkich a przede wszystkim  zachowania WZU i miejsc pracy dla Grudziądza.

przyciśnij-pobierz- PEŁNOMOCNICTWO wystawione w dniu…………………………2015 r.
do podejmowania działań i inicjatyw (od daty udzielenia do końca 2016 r.) w ochronie moich interesów, Spółki WZU S.A. w Grudziądzu i Pracowników na podstawie praw wynikających z posiadanych prze zemnie  akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przez: Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Zakładowa Organizację Związkową NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu Radę Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

przyciśnij-pobierz-  Akcje WZU Grudziądz 2015 powołanie i komunikat

Kupię prawa do akcji WZU Grudziądz
2016 rok informacje
i działania na temat  Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i WPRP
Zbywanie akcji Strona WZU S.A

przyciśnij pobierz wniosek ze strony WZU S.A

Przeniesienie własności akcje Pracownicze strona Facebok

przyciśnij pobierz wniosek ze strony WPRP


Seredyński prawo holdingowe PGZ
MON B.Kownacki . Na programie Wisła i Narew ma skorzystać polski przemysł
Bartosza Kownackiego, wiceministra obrony narodowej,Los francuskich śmigłowców dla armii nadal niepewny
Prezes PGZ Arkadiusz Siwko o konsolidacji i planach na 2016
Arkadiusz Siwko Prezes PGZ


 Przycicnij Idź do 2015
Grudziądz 03.012016 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com