SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sprawy ieżące 2014
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest-  
Prośba emeryta WZU H.Kowallczuka o wsparcie chorej wnuczki Pauliny Knoff, 4637
WZU Grudziądz Historia i dorobek
Komitet 55 lat WZU Grudziądz i Homini na nowy dom dla dzieci
Szlachetna Paczka Certyfikat dla Związków Zawodowych i Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Szlachetna Paczka - zostań Darczyńcą http://www.szlachetnapaczka.pl/
ZZSO facebook Strona zwiayek zawodowzy Sektora obronnego
Komitet 55lat WZU Grudziądz Facebook
WZU Grudziądz akcje pracownikków
Apelujemy do Państwa by jeszcze raz wykazać się zbiorową mądrością i odpowiedzialnością by nie zmarnotrawić wniesionego trudu w dorobek i na rzecz rozwoju Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Zwracamy się do wszystkich, którzy otrzymali odcinki zbiorowe akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu o przekazanie PEŁNOMOCNICTWA  w celu realizacji praw wynikających z posiadanych akcji dla zachowania zatrudnienia w WZU, form i sposobu wynagradzania oraz szeroko pojętych praw nabytych byłych i obecnych pracowników. Ponadto w przypadku zaistnienia w okresie objętym pełnomocnictwem zagrożenia interesów wynikających z przedstawionego zakresu upoważnienia lub planowanego zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wszelkich działań mogących wywoływać negatywne skutki dla udzielającego pełnomocnictwo lub pracowników do podjęcia działań zapobiegawczych u właściciela do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia włącznie. Pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania ponad 5% udziałów dają możliwości ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych oraz pracowników, gdyż zgodnie z art. 400 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) - akcjonariusz posiadający pięć procent kapitału zakładowego może żądać zwołania walnego zgromadzenia spółki, kierując stosowny wniosek na ręce Zarządu. Żądanie akcjonariusza zarząd spółki powinien spełnić, zwołując walne zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania. Przepis par. 3 art. 400 k.s.h. przyznaje akcjonariuszowi mniejszościowemu prawo żądania sądowego upoważnienia do zwołania walnego zgromadzenia w sytuacji, gdy zarząd spółki nie dopełni swojego obowiązku i walnego zgromadzenia nie zwoła. Jeśli zatem zarząd zignoruje wniosek uprawnionego akcjonariusza, narusza w sposób oczywisty przepisy ustawy. Sąd powinien więc niezwłocznie umożliwić akcjonariuszowi mniejszościowemu realizację jego praw. Dotychczas udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni, dlatego jeszcze raz prosimy o działanie w ochronie interesów nas wszystkich a przede wszystkim  zachowania WZU i miejsc pracy dla Grudziądza.

przyciśnij-pobierz- PEŁNOMOCNICTWO wystawione w dniu…………………………2015 r.
do podejmowania działań i inicjatyw (od daty udzielenia do końca 2016 r.) w ochronie moich interesów, Spółki WZU S.A. w Grudziądzu i Pracowników na podstawie praw wynikających z posiadanych prze zemnie  akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu przez: Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Sektora Obronnego Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Zakładowa Organizację Związkową NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu Radę Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

przyciśnij-pobierz-  Akcje WZU Grudziądz 2015 powołanie i komunikat

Kupię prawa do akcji WZU Grudziądz
2015 rok informacje
i działania na temat  Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i WPRP
Życzenia na 2016 rok. organizacji społecznych Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu

Byłym i obecnym Pracownikom Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu i wszystkim tym, którzy wspierali Nasze działania w obronie interesu Zakładu i Pracowników, przyjaciołom i sympatykom składamy  szczególne  podziękowanie za działania w 2015 roku. Żywiąc najszczerszą nadzieję spełnienia, życzymy wszystkiego najlepszego w nowym 2016 roku i aby dla Nas wszystkich, zarówno w życiu osobistym i zawodowym , był on lepszy niż kończący się dzisiaj.


PGZ przekazało 150 tyś zł dla ,,Rzeczpospolitej"
rp.pl Koncern maszeruje na szczyt.PGZ

Nacierewicz odwołuje prezesa za korupcję.
Zarzuty Korupcyjne dla M.Idzika
Koniec Bizancjum PGZ
RN.Zarząd. Pracownicy WZU w sprawie Zarządu PGZ
MON odwołania PGZ
KBPO FSZ w sprawie Nadzoru PGZ
KBPO FZZ do BBN w sprawie wykupu akcji
Spotkanie w BBN
PGZ -Stocznia MW
Polska Grupa Zbrojeniowa i jej limuzyny
Strategia Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Polska Grupa Zbrojeniowa -Film
L.Dorn  zapytanie w sprawie  PGZ
23.07.2015 PGZ Kocha Komorowskiego i E Kopacz
Danuta Stuczyńska Prezes WZU Grudziądz

Do tej pory część tego zysku szła na premie dla pracowników zakładów. Chodzi o tzw. "czternastkę". Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której wchodzą WZU, zmienił politykę w tym zakresie. Polega ona na tym, że zamiast nagród z zysku, będą wypłacane premie uznaniowe. Wysokość zostanie ta sama. Są jednak dwie "subtelne" różnice. Po pierwsze, wypłata tych pieniędzy nie będzie sfinansowana z zysku, tylko zostanie wliczona w bieżące funkcjonowanie spółki. Po drugie, premie otrzymają tylko obecni pracownicy WZU. Do tej pory było tak, że nagrody zysku otrzymywały także te osoby, które, choć nie są już pracownikami spółki, w roku poprzedzającym przyczyniły się do jego osiągnięcia. Biorę pod uwagę, że mogą się one czuć pokrzywdzone tą zmianą, ale taka jest polityka PGZ.

WZU dzieciom 20.06.2015
Nagrody konkurs rysunkowy 55 lat WZU Grudziądz
WZU grudziądz 20.06.2015 Dzieci
WZU dziieciom 20.06.2015 r.
WZU Grudziądz dzieciom 20.06.2015
przetarg DANA 2015
Henryk Werengowski 52 lata pracy w WZU Grudziądz. Nowości Zbrojne ramie
10.04.2015.PIK-WZU
10.04.2015. jUBILEUSZ 55 LAT WZU Grudziadz Hermaszewski
PGZ odwołanie Z.Juczacza prezesa WZU Grudziądz
To kolejna zmiana na stanowisku prezesa w spółce należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej odwołano prezesów Bumaru-Łabędy S.A., OBRUM sp. z o. o. i stoczni NAUTA S.A. - W procesie budowy nowoczesnej Grupy zbrojeniowej, mającej skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach poszukujemy osób, które w strategiczny i długofalowy sposób będą w stanie kreować przyszłość biznesową naszych spółek. Dziękuję serdecznie Panu Zdzisławowi Juchaczowi za wieloletnią pracę na rzecz WZU i całego przemysłu obronnego. Mam nadzieję, że w drodze otwartego konkursu, wybrany zostanie godny następca prezesa Juchacza, który wyznaczy WZU nową ścieżkę rozwoju dostosowaną do realiów nowoczesnego rynku zbrojeniowego w kraju i na świecie - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ S.A.
Z.Juchacz Złoty wśród inżynierów
NOT-Z.Juchacz Złoty inżynier XX lecia
Z.Juchacz-przegląd techniczny 2015
PLP.2015.Honorowe wyróżnienie
przyciśnij-cztytaj- 21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej drugiej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
PLP.P.Soroka Polskie wojsko budyje system ...
Waldemar Walczak Standardy nadzoru korporacyjnego

Problematyka dotycząca standardów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem  kapitałowym Skarbu Państwa stanowi obszar badań o charakterze interdyscyplinarnym, co wymusza potrzebę integrowania wiedzy z różnych dziedzin, takich jak: makro i mikroekonomia, rynki finansowe i finanse spółek, prawo spółek, zarządzanie strategiczne oraz teoria organizacji i zarządzania. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek SP w ostatnim czasie stają się również przedmiotem ożywionych dyskusji w przestrzeni publicznej, w szczególności za sprawą informacji dotyczących decyzji personalnych, wysokości wynagrodzeń, zapisów kontraktów menedżerskich, wypłacanych odpraw, itp. Podjęta w artykule tematyka badawcza, która dotyczy kumulowania stanowisk w organach spółek, jest niezwykle rzadko podejmowana w literaturze przedmiotu, co stanowiło jeden z głównych powodów uzasadniających dokonany wybór. Drugim – równie ważnym argumentem – jest fakt, że nie można pomijać milczeniem tych zagadnień chcąc poznać i prawidłowo zdiagnozować, a przede wszystkim właściwie zrozumieć mechanizmy nadzoru korporacyjnego występujące w praktyce zarządzania, a nie tylko popularyzowane w teoriach naukowych. Celem niniejszego artykułu jest praedstawienie stosowanych w praktyce standardów nadzoru korporacyjnego w kontekscie zjawiska łączenia funkcji w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotach zależnych.   

Kumulowanie stanowisk w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa

dr Waldemar Walczak

Budowanie zaufania do państwa - Kontrola zakazu łączenia stanowisk
w radach nadzorczych spólek
- dr Waldemar Walczak

Rada nadzorcza spółki kapitałowej działająca w niewłaściwyn składzie osobowym - dr Waldemar Walczak


 Przycicnij Idź do 2014
Grudziądz 21.05.2015 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com