SEJM-KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Proszę o wydrukowanie ,,OŚWIADCZENIA"oraz dostarczenie przesłanie do Komitetu. Przynależność do Komitetu następuje w momencie opublikowania nazwiska na stronie internetowej w zakładce ,,Kim jesteśmy'' Oświadczenie jest przechowywane w Komitecie.   -przyciśnij-zobacz ilu nas jest- 
    Uwzględniając liczne głosy załogi i byłych pracowników przedsiębiorstwa, wzywających do obywatelskiego nieposłuszeństwa, nierozumiejących i negujących stan prawny, zakładający wniesienie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu do Bumar sp. zo.o., odbieranej w wyniku publikacji medialnych,  jako działającej niezgodnie z prawem, kojarzonej z zatraceniem dorobku kilku pokoleń pracowników oraz utratą miejsc pracy w regionie o galopującym bezrobociu z dodatkowym aspektem, że wniesienie spółki spowoduje praktycznie utracenie potencjalnie nabytych uprawnień z tytułu prywatyzacji skomercjalizowanego przedsiębiorstwa, co w ocenie uprawnionych stanowi naruszenie praw równego traktowania obywateli zatrudnionych i byłych pracowników Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych, dla których organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej.
       
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt nie korzystania w okresie transformacji przez byłe WPRP z żadnych programów rządowych z wykorzystaniem środków budżetowych, a poniesione nakłady społeczne oraz finansowe przez byłych i obecnych pracowników, w celu zachowania zasady sprawiedliwości społecznej, podejmujemy działania w celu zmiany stanu prawnego, umożliwiającego utworzenie Spółki Pracowniczej przez pracowników byłych WPRP i nieodpłatne przekazanie przez Skarb Państwa na jej rzecz udziałów do łącznej z posiadanymi wielkości 51% ora zprzekazaniu pozostałych 49% Ministrowi Obrony Narodowej w celu ich wniesienia do Spółki Pracowniczej z tzw. prawem złotej akcji, dającym możliwość zablokowania decyzji rozbieżnych z interesem MON.

DLACZEGO?

            Jesteśmyzwiązkowcami – działaczami społecznymi.

           To na nas przez 20 lat transformacji spoczywał przykryobowiązek wskazywania tych setek koleżanek i kolegówpracowników, których udziałem stały się rodzinne dramaty w regionie o katastrofalnym bezrobociu, przez cow większości przypadków zwalnianym nie pozwalało znaleźć innego zatrudnienia, a co za tym idzie, pozbawiało ich rodziny środków do życia, jak w poniższych przykładach:

Fragment Protokołu zespotkaniaMinistra Obrony Narodowej Janusza ONYSZKIEWICZA z delegacją SekcjiKrajowejPracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność" - Gdańsk.

Protokół ze spotkania Ministra Obrony Narodowej Janusza ONYSZKIEWICZA z delegacją Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ "Solidarność" - Gdańsk.

Czytaj-Protokółze spotkania Ministra Obrony Narodowej Janusza ONYSZKIEWICZA z delegacją Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ"Solidarność" - Gdańsk.

Były też zapytania inasze odpowiedzi.

Musieliśmy posuwać się do aż tak zdecydowanych działań…

…ataka była rzeczywistość i ludzkie dramaty.

Całokształt zagadnień dotyczących Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych (WPRP) do 2003 roku przedstawia poniższy artykuł.

Czytaj-2003 Polski przemysł zbrojeniowy na rozdrożu - Piątkowski

A tak wygląda realizacja działań związanych z przekształcaniem sektora zbrojeniowego. 

Fragment Raportu NIK z 2004roku dotyczący "BUMAR" Sp. z o.o.

Czytaj-Raport NIK z 2004 roku

W odniesieniu doprzedstawionego wyżej fragmentu Raportu NIK z 2004 roku oraz w świetle bieżących wydarzeń związanych z poczynaniami„BUMAR” Sp. z o.o., Komitet wpełni podziela pogląd Polskiego Lobby Przemysłowego.

„Specyficznego podejścia wymagają wojskowe przedsiębiorstwaremontowo produkcyjne (wprp). Paradoksalnieich status przedsiębiorstwa państwowego stwarza im szansę na ściślejszą współpracę z firmami zagranicznym, które uważają je za dużo wiarygodniejsze od innych polskich spółek. MON powinno dokonać gruntownej analizy czyw obecnej sytuacjinie powstanie „dziura remontowa” po szybkiej komercjalizacji i sprywatyzowaniu WPRP. Nie można zapominać, że są to przedsiębiorstwa, które pełnić mogą szczególną rolę w okresie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego, stając się wówczas częścią logistyki Sił Zbrojnych. Specyficzna sytuacja tych przedsiębiorstw wyraża się ponadto innymi szansami i możliwo ściami na otwartym, europejskim rynku uzbrojenia poprzystąpieniu przez Polskę do Kodeksu Postępowania. Otóż wiele przemawia za tym, iż ze względuna ich odmienną misję i charakter, jako firm nastawionych głównie na regenerację, prace remontowe, serwisowe i modernizacyjne oraz produkcję małych serii wyrobów– w odróżnieniu od naszych wyłącznie produkcyjnych przedsiębiorstw zbrojeniowych – mogą one zdecydowanie lepiej radzić sobie na otwartym europejskim rynku, wykorzystując odpowiednie nisze. Tym bardziej, że ich atutem jest specjalistyczne przygotowanie i odpowiednie do ich misji wyposażeniei oprzyrządowanie oraz zasoby kadrowe złożone z wysokiej klasy specjalistów. Ponadto w ostatnich latach ich struktura ulegała dostosowaniu do zmian wywołanych wdrażaniem nowych technik i technologii, adekwatnych do wymogów współczesnego pola walki”.

Czytaj-15.09.2006 Polskie Lobby Przemysłowe w sprawie przekształceń ppo

Czytaj-19.02.2007 Interpelacja

W treści„Strategii…”występują założenia, mówiące o wnoszeniu przez Skarb Państwa udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji WPRP do „BUMAR”Sp. z o.o. w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym „BUMAR”Sp. z o.o., co w praktyce pozbawia akcji załogi tych spółek.

Czytaj-31.08.2007Strategia 2007-2012

Czytaj-07.2008Ministerstwo Gospodarki - Stan realizacji Strategii 2012

Czytaj-24.09.2008Uzasadnienie Strategii 2012

Zaniepokojeni faktem istnienia rozbieżności pomiędzy rządową„Strategią…2007-2012”, a„Strategią Grupy BUMAR 2008-2012” uważamy za zasadne zgodzić się z Panem Ministrem ON Bogdanem Klichem, że bez posiadania wpływu na przedsiębiorstwa ppo oraz WPRP, jego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa będą niemożliwe do realizacji, a będą mogły je zapewnić oczekiwane efekty działań naszego Komitetu.

Fragmentwyjaśnienia MON dla Senatu.

Czytaj-Wyjaśnienia MON dla Senatu

Czytaj-12.03.2009 Stenogram z 35 posiedzenia Senatu RP

Czytaj-13.05.2009 Odpowiedź na interpelację

Czytaj-07.2009 Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego

Fragmentartykułu z Polski Zbrojnej z 9.08.2009 roku.

BUMAR POCIĘCIACH

Grupa Bumar faktycznie przeżywa obecnie trudne chwile. Nie ukrywa tego prezesfirmy Edward Nowak, z którym obszerny wywiad opublikowaliśmy w „Polsce Zbrojnej” (numer 21/2009). W rozmowie z dziennikarzem gazety „Parkiet”prezes zapowiedział zwolnienia w firmach holdingu. Największe cięcia dotkną Bumar Łabędy. „Fabryka ma wąską specjalizację – produkuje czołgi i pojazdy specjalne. Od lat nie dostaje żadnych zamówień z MON. Wdrażamy więc ogromny program restrukturyzacji, którego celem jest zróżnicowanie produkcji. Łabędy zwolnią jedną czwartą pracowników w dwóch turach, po 450 i 350 osób. Kilkanaście przedsiębiorstw zależnych zostanie połączonych w trzy, a majątek będzie zredukowany o dwie trzecie”, wyjaśnił Edward Nowak, wskazując, że obecne problemy grupy to pokłosie światowego kryzysu finansowego, który spowodował, iż nawet najlepsze firmy holdingu, czyli Przemysłowe Centrum Optyki, Radwar i Maskpol, musiały zacisnąć pasa.

Czytaj -09.08.2009 Polska Zbrojna nr 32 - artykuły o WPRP

 

Czytaj-14.08.2009 Uwagi MON do projektu Ustawy o wykonywaniu niektórych uprawnień Skarbu Państwa

Czytaj- 26.08.2009 Odpowiedź na interpelację

Czytaj -08.01.2010 Powiększenie Grupy Bumar

Wyciąg z pisma Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie nowego tekstu projektu Ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa.

Czytaj -03.02.2010Uwagi MON do projektu Ustawy o wykonywaniu niektórychuprawnień Skarbu Państwa

Czytaj-Projekt Ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa

Wykaz podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych.

Biorąc pod uwagę „szerokie konsultacje społeczne” nad zagadnieniami ujętymi w projekcie Ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa, widząc samodzielne, nieprzynoszące oczekiwanych efektów zmagania Ministra Obrony Narodowej, w trosce o zabezpieczenie potrzeb i funkcjonowanie armii, mówimy stanowcze „nie” działaniomo nas, bez nas.

Idź do Początku
Grudziądz 15.01.2012 r.         www.obywatelska-prywatyzacja-wprp.grudziadz.com